Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

Μετρό Θεσ/νίκης:Αναγκαστική απαλλοτρίωση για επέκταση προς Καλαμαριά

kalamarias.blogspot.gr, 05/06/2014
ΘΕΜΑ : Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή έργων του Μετρό Θεσσαλονίκης Επέκταση προς Καλαμαριά Σταθμός "ΑΡΕΤΣΟΥ", Σταθμός "ΜΙΚΡΑ", «Σήραγγα Διασταύρωσης στο Σταθμό ΜΙΚΡΑ», Σήραγγα Επιστάθμου και ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΦΡΕΑΡ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.2882/2001 (Λ' 17) «Κώδικας Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.2985/2002 (ΑΊ8) και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (Α' 82) και του Ν. 4122 (Λ'42).
2. Τις διατάξεις του Ν. 1955/1991 (Α' 112) «Περί ιδρύσεως Εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου δέκατου παρ. 9 του Ν.4155/2013 (Α' 120).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 118/2013 (Α' 152) «Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων - Μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
4. Το Π.Δ. 119/2013 (ΑΊ53) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών..
5. Την με αρ. 1181 Απόφαση (ΦΕΚ 332 Υ.Ο.Δ.Δ./11-7-2013) του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων»
6. Την Α.Π. οικ.203064/06-09-2011 Κ.Υ.Α. «Εγκριση περιβαλλοντικών όρων για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά».
7. Την με αρ.πρωτ. ALX- 50340/15-1-2014 δήλωση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.2985/2002
8. Την ALX-51045/28-03-2014 Αίτηση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για την Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή έργων του Μετρό Θεσσαλονίκης για την Επέκταση προς Καλαμαριά, Σταθμός «ΑΡΕΤΣΟΥ», Σταθμός «ΜΙΚΡΑ», «Σήραγγα Διασταύρωσης στο Σταθμό ΜΙΚΡΑ», Σήραγγα Επιστάθμου και ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΦΡΕΑΡ.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε
Την μεταβολή του προσώπου του υπέρ ου η κηρυχθείσα απαλλοτρίωση υπέρ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και των σκοπών αυτής της αναγκαστικής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που κηρύχτηκε για το Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Καλαμαριάς του Νομού Θεσσαλονίκης για λόγους δημόσιας ωφέλειας και συγκεκριμένα ως προς την συντέλεση των απαλλοτριώσεων, με την καταβολή του σχετικού τιμήματος.
Η «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» μετά την ολοκλήρωση των έργων της για την επέκταση του υπογείου συγκοινωνιακού δικτύου μετρό θα αποδώσει ατελώς την υπέργεια επιφάνεια των απαλλοτριούμενών ακινήτων σε κοινή χρήση προς εφαρμογή του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου.
Με το απο 29.05.65 Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 112/Δ710.07.65) «Περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμαριάς (Θεσσαλονίκης) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού» και με το από 22.11.76 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 412/Δ713.12.76) «περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμαριάς (Θεσσαλονίκης) »και σε συνδυασμό προς τα συνημμένα σε αυτά Ρυμοτομικά σχέδια με βάση τα οποία συντάχθηκαν οι με αριθμούς 5351/86, 15/92, 26/93 Πράξεις Τακτοποίησης και αναλογισμού της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης όπως τα ανωτέρω διορθώθηκαν και ισχύουν σήμερα και ειδικότερα των ακινήτων που εμφαίνονται στις προαναφερόμενες πράξεις ως κάτωθι:
• με αριθμό 2 της πράξης αναλογισμού 5351/86,
• με αριθμό 3 της πράξης αναλογισμού 15/92,
• με αριθμούς 3,4,107,108,117,118,119,120,122,123,124,125,128,130,135,136,137 και 138 της πράξης αναλογισμού 5351/86,
• με αριθμούς 139α και 139β της πράξης αναλογισμού 26/93,
• με αριθμούς 140,144,148,150 και 151 της πράξης αναλογισμού 5351/86, συνολικής έκτασης 19.907,10 τ.μ. για τα οποία δεν έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση.
Η απαλλοτρίωση κρίνεται κατεπείγουσα, καθόσον τα προς απαλλοτρίωση ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν για την επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά και το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» πρέπει να καταθέσει σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για το 20% της προβλεπόμενης δαπάνης.
Αν η επιστολή αυτή δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων Ν.2882/2001 (Α' 17).
Αν η εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δεν προβεί στην συντέλεση στις νόμιμες προθεσμίες, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και των αναγνωρισμένων δικαιούχων σε ποσοστό 50% για τον καθένα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησεως.
9/05/2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.